NewTECKOTI


PROFIILI


KOULUTUS


KONSULTOINTI


OTA YHTEYTTÄ !

DidacTec
Petri Lounaskorpi
Nuutinpojantie 4
40270 Palokka
+358 40 7343889

In English
PROJEKTIT

Projektityö: Projektipäällikkönä toteutetut ja toteutuksessa olevat projektit

Verkkovälitteisen koulutuksen tuotantomallin kehittämishanke TUKE  (1.1.2000 – 31.7.2002)

Verkkovälitteisen koulutuksen TUotantomallin KEhittämishanke tuotti Jämsän seudun koulutuskeskuksessa verkko-opetuspilotit syksyllä 2000. Projektissa luotiin verkkovä-litteisen koulutuksen yhteistoiminnallinen suunnittelu-, tuotanto- ja toteutusmalli toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Hankkeeseen osallistuivat kuntayhtymän kaikki toise-nasteen oppilaitokset; ammattioppilaitokset, lukiot ja kansalais- ja työväenopistot ( 16 kpl ).

Verkkovälitteisen koulutuksen käyttöönottohanke TUKEKO  (1.8.2002 – 31.7.2003) 

TUKEKOssa otettiin käyttöön TUKE -projektissa luotu verkkovälitteisen koulutuksen tuotantomalli sekä luoda Jämsän seutukunnan toisen asteen oppilaitoksille yhteinen virtuaalikouluorganisaatio, verkkokurssitarjotin sekä luoda opettajien ja opiskelijoiden verkkotaitojen peruskoulutusohjelma. Verkkokoulu organisaatio on ollut JKOUKE:n budjettirahoitteinen opettajien pedagoginen tukiorganisaatio vuodesta 2003 alkaen. Hankkeeseen osallistuivat kuntayhtymän kaikki toisenasteen oppilaitokset; ammat-tioppilaitokset, lukiot ja kansalais- ja työväenopistot ( 16 kpl ).Opinpolku, Keski-suomalainen toisen asteen koulutustarjonnan koordinointi hanke (1.1.2003 – 31.12.2005)

Opinpolku –projektissa luotiin keskisuomalaisten pienten toisen asteen oppilaitosten verkosto, joka tarjoaa vaihtokelpoisia kursseja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntä-en. Projektin perustana oli hyväksi osoittautuneiden toimintatapojen ja käytänteiden edelleen kehittäminen, testaus ja käyttöönotto. Pohjoisen Keski-Suomen osaamis-keskukseen luotiin Jämsän seudun mallin mukainen verkkokouluorganisaatio. Projek-tin tuloksena syntyi Internetiin toisen asteen koulutuksen tukiportaali Centraali, joka on oppilaitosten yhteinen koulutuspalvelujen virtuaali-nen Front Office. Centraali sisältää verkkokurssitarjottimen, koulutus- ja tukimateriaa-leja verkko-opetuksen käynnistämiseksi ja KUHA –kurssinhaku sovelluksen. KUHA on keskisuomalaisten toisen asteen oppilaitosten kurssinhakujärjestelmä yhteisvalin-nan ja opinto-ohjauksen tueksi. Järjestelmä sisältää yli 3100 kurssikuvausta.  Projekti toteutettiin Jämsän ja Pohjoisen Keski-Suomen seutukunnissa. Hankkeeseen osallis-tui 38 toisen asteen oppilaitosta.

Mylly ja Oili, Pienten yritysten liiketoiminnan ja osaamisen tarvelähtöinen kehittämi-nen. (Mylly kesäkuu 2004 – elokuu 2006, Oili lokakuu 2004 – joulukuu 2006)

    Mylly –hankkeen päätavoitteena on kehittää seutukunnallinen toimintamalli, jolla edis-tetään pk- ja mikroyritysten it-osaamista ja sitä kautta kehitetään kohdeyritysten liike-toimintaa. Hankkeen tavoitteena on myös edistää seutukunnallisten ammattioppilai-tosten ja yritysten yhteistoimintaa ja edelleen työssäoppimista. Hanke perustuu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen hyödyntämiseen yritysten kehittämisessä. Mylly-hanke toteutetaan Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa. Mylly -hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan toimintamalli ja verkkokoulutussisällöt tähtäimenä kehittää ne valmiiksi konseptiksi.
 

Oili -hankkeen tavoitteena on levittää Myllyn toimintamallia Keski-Suomen maakunti-en lisäksi myös yli maakuntarajojen ja kehittää sitä edelleen. Mallin tuloksena kohde-seutukunnille syntyy itsenäisesti toimivia yhteistyöverkostoja, joissa pienyritysten liike-toimintamahdollisuudet, kilpailukyky ja työllistyminen kehittyvät. Seutukuntien kohde-oppilaitokset pystyvät entistä tehokkaammin linkittämään opetustaan työelämään ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet kehittyvät. Hankkeen lopputuloksena syntyvää mallia voidaan hyödyntää edelleen muualla Suomessa. 


Motto, Monimuotoinen toisen asteen yhdistelmätutkinto verkkovälitteisesti lukiolaisille (1.1.2005 – 31.6.2007)

MOTTO-projektin tavoitteena on tarjota pohjoisen Keski-Suomen lukiolaisille mahdol-lisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto lukio-opintojen yhteydessä verkkovälittei-syyttä hyväksi käyttäen. Koulutus toteutetaan monimuotoisen verkko-välitteisen kou-lutusmallin mukaan, joka on kehitetty projektin aikana. Projektin tavoitteena on myös luoda menetelmä ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen yhdistämiseksi. Monimuo-toinen opiskelutapa ja verkkovälitteisyys ovat keskeisessä osassa yhdistelmätutkin-tomallin toteutuksessa.

Hankkeiden rahoittajina ovat Länsi-Suomen lääninhallituksen lisäksi kohdealueiden kunnat ja yritykset.


Verohallinnon verkkovälitteisen koulutuksen käyttöönotto ja kehittämisprojekti
( 1.1.2001 – 15.12.2007)

Verohallinnon verkkokoulutuksen käyttöönotto –projektissa Vero-opiston ja verotoi-mistojen verkkovälitteisen koulutuksen kehittämisessä on koulutettu, arvioitu, koulu-tettu sisällöntuottajia, kehitetty organisaation toimintamalleja ja nivelletty saatuja tu-loksia koko valtion hallinnon käyttöön.

MOTEBU (Mobile Technology and Business) – maisteriohjelman verkkovälitteisen to-teutuksen suunnittelu ja käytännön toteutus (1.9.2007 – 31.2.2008)

MOTEBU maisteriohjelmasta tuotettiin syksyn 2007 aikana ensimmäinen kokonai-suus kansainvälisille opiskelijoille Jyväskylässä sekä reaaliaikaisesti etäryhmälle Pietariin.

Verohallinnon eHRD projekti 2008 - 2009. Kompetenssien ja osaamisen hallintajärjestelmän sekä siihen kytketyn palkkauksen ja henkilökojtaisten koulutussuunnitelmien toteutusjärjestelmän suunnittelu, kilpailutus ja käyttöönotto.

Romanian tullin verkko ja e-oppimisjärjestelmän kenittäminen 2009. Tullin järjestelmän kehitys, sisällöntuotanto, käyttöönotto ja koulutukset.

Kiinan kansantasavallan henkilöstö akatemian verkko-oppimisalustojen ja verkkosisältöjen arviointi ja verkko-opettajien ja-sisällöntuottajien koulutus 2011.

Kroatian oikeusakatemian verkko-oppimisjärjestelmän kehittäminen ja koulutukset 2012 - 2013.


Muu projektityö mm.

Keski-Suomen ICT strategiatyö
( 8.2004 – 3.2005 )
Toteutustiimin jäsen.